Zakładanie spółek z o.o.

Jakich dokumentów potrzebujesz przy zakładaniu spółki z o.o

Aby założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) w Polsce, potrzebne będą następujące dokumenty oraz czynności:

Umowa spółki

dokument ten określa warunki funkcjonowania spółki, w tym jej nazwę, siedzibę, przedmiot działalności, kapitał zakładowy, oraz sposób zarządzania i reprezentacji spółki.

Wpłata kapitału zakładowego

w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 000 zł, przy czym należy wpłacić co najmniej 50% tego kapitału na rachunek bankowy spółki przed rejestracją.

Pełnomocnictwo dla reprezentanta

jeśli któryś ze wspólników nie może osobiście uczestniczyć w procesie rejestracji spółki, musi on udzielić pełnomocnictwa osobie, która będzie go reprezentować.

Dokumenty tożsamości wspólników

konieczne jest przedstawienie dokumentów tożsamości wszystkich wspólników spółki.

Deklaracja o niekaralności wspólników

wspólnicy muszą złożyć oświadczenia o niekaralności.

Formularze rejestracyjne

należy wypełnić odpowiednie formularze rejestracyjne, w tym zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), zgłoszenie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz zgłoszenie do urzędu skarbowego.

Dokumenty dotyczące siedziby

należy przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania siedzibą spółki, na przykład umowę najmu lub akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości

Po zebraniu wszystkich niezbędnych dokumentów i wypełnieniu formalności rejestracyjnych, należy złożyć wniosek o rejestrację spółki do KRS oraz zgłosić spółkę do CEIDG i urzędu skarbowego. Po pozytywnym zarejestrowaniu spółki otrzyma ona NIP oraz REGON i będzie mogła legalnie prowadzić działalność gospodarczą. Ważne jest również pamiętanie o ewentualnych dodatkowych wymogach specyficznych dla danej branży lub działalności.

potrzebujesz profesjonalnego biura księgowego ?

Jakie typy spółek wyróżniamy w Polsce

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Jest to najpopularniejszy typ spółki w Polsce. Właściciele (akcjonariusze) ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wniesionego kapitału. Spółka z o.o. może być zakładana przez jedną lub więcej osób.

Spółka jawna

Jest to rodzaj spółki, w której wszystkie obowiązki i zobowiązania ponoszone są solidarnie przez wszystkich wspólników. Spółka jawna nie wymaga wpisania do rejestru, ale jeśli chce być reprezentowana przez pełnomocnika, musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółka komandytowa (sp. k.)

Składa się z co najmniej dwóch wspólników: jednego wspólnika komplementariusza (odpowiedzialnego za zarządzanie firmą) i jednego lub więcej wspólników komandytariuszy (którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości wniesionego kapitału).

Spółka partnerska:

Jest to spółka, w której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie lub ograniczająco, w zależności od formy spółki. Spółka partnerska nie wymaga wpisu do rejestru.

Spółka akcyjna (S.A.)

Jest to forma spółki, w której kapitał zakładowy podzielony jest na akcje. Akcjonariusze ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wartości posiadanych przez nich akcji. Spółka akcyjna może być publiczna (notowana na giełdzie) lub niepubliczna.

Spółka cywilna (sp. cyw.)

Jest to spółka zawarta na podstawie umowy między dwoma lub więcej osobami, która ma na celu prowadzenie określonej działalności gospodarczej. Wspólnicy w spółce cywilnej ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.